ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Της Αθλητικής Ομοσπονδίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ» (εφ’ εξής η Ομοσπονδία) με Α.Φ.Μ. 090068586, η οποία εδρεύει στα Άνω Λιόσια – Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αριθμός 21, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Η Ομοσπονδία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) λειτουργεί δυνάμει των άρθρων 61 – 125 Α.Κ. περί νομικών προσώπων και 19 – 28 Ν.2725/1999 Φ.Ε.Κ. Α΄ 121, όπως ισχύει και του Καταστατικού της (αρ. θεώρησης 37/2021).

Η Ομοσπονδία στο πλαίσιο του σκοπού της (άρθρο 2 Καταστατικού) διοργανώνει αθλητικούς αγώνες εγχώριου ή διεθνούς ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, μετέχει σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες στην αλλοδαπή ενώ οργανώνει σειρά εκδηλώσεων επετειακού, συμβολικού, επιδεικτικού χαρακτήρα ενώπιον και προς χάριν των μελών και των μελών των μελών της, με στόχο την προαγωγή του καράτε.

Εν όψει του αγωνιστικού προγράμματος του έτους 2022 καλείστε να υποβάλετε έως την 31.01.2022 ενδεικτικό τιμολόγιο για τις εκτυπώσεις και παράδοση των κάτωθι εντύπων:

 1. Διπλώματα DAN: 5000 κομμάτια
  Μέγεθος: Α3 (Custom) με Χρυσοτυπία σε σφυρίλατο χαρτί
 2. Διπλώματα KYU: 15.000 κομμάτια
  Μέγεθος: Α4 σε χαρτί rives tradition 170 gr
 3. Δελτία: 20.000 κομμάτια
  Μέγεθος: Α5 σε χαρτί ματ opalina
 4. Διπλώματα αγώνων: 20.000 κομμάτια
  Μέγεθος: Α4 σε χαρτί rives tradition 170 gr
 5. Φάκελοι αυτοκόλλητοι (σακούλες): 2000
  Τετράχρωμη εκτύπωση από την μία πλευρά
  Μέγεθος: 23 Χ 32
 6. Φάκελοι αυτοκόλλητοι (σακούλες): 2000
  Τετράχρωμη εκτύπωση από την μία πλευρά
  Μέγεθος: 16,2 Χ 23
 7. Φάκελοι αυτοκόλλητοι (σακούλες): 1000
  Τετράχρωμη εκτύπωση από την μία πλευρά
  Μέγεθος: 23 Χ 11,5
 8. Δημιουργία ή προσαρμογή μακετών για όλα τα παραπάνω

Επισήμανση : Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή συνεργάτη, πέραν της τιμής των τιμολογίων, θα ληφθεί υπόψη το προφίλ του προσφέροντος, ο τρόπος πληρωμής, η αρτιότητα και πληρότητα της προσφοράς, η εμπειρία σχετικών με τις ζητούμενες υπηρεσίες προς την ΕΛ.Ο.Κ. ή / και άλλες αθλητικές ομοσπονδίες και ισολογισμούς των τριών τελευταίων χρήσεων. Η Ομοσπονδία μπορεί να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των υποψήφιων συνεργατών / αναδόχων.

Σε πιθανή παρέκκλιση του τιμολογίου πάνω από 10% θα κληθείτε να την αιτιολογήσετε και η Ομοσπονδία διατηρεί πάντα, ούτως ή άλλως, το δικαίωμα της αζήμιας υπαναχωρήσεως εφ’ όσον κατά την κρίση της η δαπάνη είναι υπερβάλλουσα.
Διευκρινήσεις για την συμπλήρωση της προσφοράς θα δίδονται στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2106813112
E-mail: info@elok.gr

Διαβάστε περισσότερα
Back to top button