Διορισμός Αντιπροσώπου Αθλητικού Συλλόγου

Για τον διορισμό των αντιπροσώπων στην ΕΛΟΚ παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι να στείλουν πρακτικό του Δ.Σ. στο οποίο να ορίζουν τον αντιπρόσωπο καθώς και τον αναπληρωτή αυτού. Οι διορισμένοι αντιπρόσωποι θα πρέπει να στείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του νόμου 2725/1999 και τις τροποποιήσεις αυτού όπως ισχύει σήμερα, και του άρθρου 9 του καταστατικού της ΕΛΟΚ.

 

Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου – μέλους με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

 

Subscribe on YouTube Upload to Flickr