Προκειμένου να επικαιροποιηθούν και να ψηφιοποιηθούν οι φάκελοι που τηρεί η ΕΛ.Ο.Κ. για κάθε σωματείο και σε εφαρμογή των από 7.11.2016 και 23.11.2020 αποφάσεων, παρακαλούνται τα σωματεία να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα έγγραφα που ήδη έχουν αποστείλει στη Γ.Γ.Α. για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

 

Αναλυτικότερα:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα καταστατικού του συλλόγου σας.
2. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου από το οποίο θα προκύπτουν οι μεταβολές ή μη του καταστατικού του αιτούντος σωματείου.
3. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή διατήρησης αυτής για το άθλημα του Καράτε.
4. Απόσπασμα πρακτικού αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε το Διοικητικό συμβούλιο.
5. Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού συμβουλίου.
6. Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail του Προέδρου.
7. Άδεια λειτουργίας του χώρου προπόνησης ή υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρει την διεύθυνση του συλλόγου, καθώς και ότι το σωματείο διαθέτει κατάλληλο και ασφαλή χώρο εκγύμνασης των αθλητών
8. Το ονοματεπώνυμο του προπονητή του σωματείου σας, κατόχου αδείας που χορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αντίγραφο της σύμβασης απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με τον προπονητή που απασχολεί το σωματείο σας η οποία να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
9. Το Α.Φ.Μ. του σωματείου.