ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α΄/19-6-2021) όλα τα Σωματεία οφείλουν να τροποποιήσουν το Καταστατικό τους, έως τις 30/6/2022, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Σε διαφορετική περίπτωση, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι, «αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999, είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. θα ανοίξει σύμφωνα με πληροφορίες, για τελευταία φορά μέσα στον Φεβρουάριο.
Όσα Σωματεία δεν λάβουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και δεν εγγραφούν στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. μέχρι τις 31/07/2022 διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο μελών της ΕΛ.Ο.Κ. και δεν δύνανται να συμμετέχουν εφεξής στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.
Όλα τα Σωματεία οφείλουν να δηλώσουν Προπονητή με σύμβαση εργασίας ανεξάρτητα από την ηλικία των αθλητών τους. Ελάχιστη αμοιβή για τη σύμβαση εργασίας του Προπονητή που προβλέπει ο Νόμος είναι τα 250€ μεικτά.
Όλοι οι Προπονητές οφείλουν να κατέχουν δίπλωμα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών.
Ο Προπονητής δεν πρέπει να έχει συγγενική σχέση με τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου.

Διαβάστε περισσότερα
Back to top button