ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Της Αθλητικής Ομοσπονδίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ» (εφ’ εξής η Ομοσπονδία) με Α.Φ.Μ. 090068586, η οποία εδρεύει στα Άνω Λιόσια – Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αριθμός 21, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Η Ομοσπονδία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) λειτουργεί δυνάμει των άρθρων 61 – 125 Α.Κ. περί νομικών προσώπων και 19 – 28 Ν.2725/1999 Φ.Ε.Κ. Α΄ 121, όπως ισχύει και του Καταστατικού της (αρ. θεώρησης 37/2021).

Η Ομοσπονδία στο πλαίσιο του σκοπού της (άρθρο 2 Καταστατικού) διοργανώνει αθλητικούς αγώνες εγχώριου ή διεθνούς ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, μετέχει σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες στην αλλοδαπή ενώ οργανώνει σειρά εκδηλώσεων επετειακού, συμβολικού, επιδεικτικού χαρακτήρα ενώπιον και προς χάριν των μελών και των μελών των μελών της, με στόχο την προαγωγή του καράτε.

Εν όψει του αγωνιστικού προγράμματος του έτους 2022 καλείστε να υποβάλετε έως την 31.01.2022 ενδεικτικό τιμολόγιο για την κατασκευή μεταλλίων για τις ανάγκες της ΕΛΟΚ του έτους 2022 με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Φ60 Ανάγλυφα πρεσαριστά μπρός – πίσω
Ποσότητα (Χρυσά): 500
Ποσότητα (Αργυρά): 500
Ποσότητα (Χάλκινα): 1000
Κορδέλα τύπου σατέν 25 mm:
τυπωμένη γαλάζια – άσπρη με κείμενο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ

Φ50 Ανάγλυφα πρεσαριστά μπρός – πίσω
Ποσότητα (Χρυσά): 1500
Ποσότητα (Αργυρά): 1500
Ποσότητα (Χάλκινα): 2000
Κορδέλα τύπου σατέν 25 mm:
τυπωμένη γαλάζια – άσπρη με κείμενο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ

Επισήμανση : Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή συνεργάτη, πέραν της τιμής των τιμολογίων, θα ληφθεί υπόψη το προφίλ του προσφέροντος, ο τρόπος πληρωμής, η αρτιότητα και πληρότητα της προσφοράς, η εμπειρία σχετικών με τις ζητούμενες υπηρεσίες προς την ΕΛ.Ο.Κ. ή / και άλλες αθλητικές ομοσπονδίες και ισολογισμούς των τριών τελευταίων χρήσεων. Η Ομοσπονδία μπορεί να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των υποψήφιων συνεργατών / αναδόχων.

Σε πιθανή παρέκκλιση του τιμολογίου πάνω από 10% θα κληθείτε να την αιτιολογήσετε και η Ομοσπονδία διατηρεί πάντα, ούτως ή άλλως, το δικαίωμα της αζήμιας υπαναχωρήσεως εφ’ όσον κατά την κρίση της η δαπάνη είναι υπερβάλλουσα.
Διευκρινήσεις για την συμπλήρωση της προσφοράς θα δίδονται στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2106813112
E-mail: info@elok.gr

Διαβάστε περισσότερα
Back to top button