Πρόσκληση για την διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Όλα τα Σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στην Γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ μέχρι την Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 5.00 μ.μ. τα παρακάτω:
α) Πρακτικό αρχαιρεσιών Γ.Σ. Σωματείου.
β) Πρακτικό Δ.Σ. Σωματείου συγκροτήσεως σε σώμα.
γ) Απόφαση Δ.Σ. (απόσπασμα πρακτικού) που ορίζει τον εκπρόσωπο καθώς και τον αναπληρωτή αυτού, ο οποίος θα συμμετάσχει και θα ψηφίσει στην Γ.Σ. αυτοπροσώπως.
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις των εκπροσώπων (Άρθρο 8 Ν.1599/1986), ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του αθλητικού νόμου Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 5 του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Στην περίπτωση που τα ανωτέρω έγγραφα δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα από τα Σωματεία – μέλη, η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων τους κατά τον έλεγχο της πληρεξουσιότητας θα θεωρείται άκυρη.

Διαβάστε περισσότερα
Back to top button