ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΗΣ 07/06/2021

1. Παράδοση παραλαβή από Προσωρινή Διοίκηση.
Η Προσωρινή Διοίκηση (εφεξής ΠΔ) ολοκλήρωσε το έργο που της ανατέθηκε από τον διορισμό της από την WKF και την επικύρωση από τα ελληνικά Δικαστήρια.
Με ημερομηνία 31/5/2021 πραγματοποιήθηκε:
Α. η παράδοση – παραλαβή των βιβλίων. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει τηρηθεί το μητρώο Παγίων, οπότε βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών αγοράς την τελευταία 10ετία, ενώ παράλληλα γίνεται λεπτομερής απογραφή των υλικών στην αποθήκη του Σταδίου και σε χέρια τρίτων.
Β. παράδοση – παραλαβή του ταμείου που αποτελείται από τα τηρούμενα στην ΕΤΕ χρηματικά διαθέσιμα ύψους 108.441,65 Ευρώ, καθώς και του μικρού Ταμείου εις χείρας Ταμία ύψους 292,43 Ευρώ, πλέον 740 Τουρκικών Λιρών
Γ. παράδοση – παραλαβή συλλεχθέντων παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών για την προώθησή τους στο Λογιστήριο προς καταχώρηση και ενημέρωση των βιβλίων. Σημειωτέο, ότι το Λογιστήριο και η Τράπεζα είχαν διακόψει κάθε επικοινωνία με την Π.Δ. λόγω των εξωδίκων που είχαν λάβει από την έκπτωτη Διοίκηση.
Εκκρεμούν και θα πρέπει να συζητηθούν σε επόμενο Δ.Σ. οι παρακάτω αναθέσεις έργων – υπηρεσιών της Π.Δ. που δεν συμβασιοποιήθηκαν για λόγου τάξης, προς αποφυγή δέσμευσης της αιρετής Διοίκησης που θα προέκυπτε από τις εκλογές:
1. Σύμβαση με SPORTDATA
2. Σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή (372 €/μήνα)
3. Σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη DPO (372 €/μήνα)
4. Σύμβαση με Νομικό Σύμβουλο ΕΛ.Ο.Κ.
Το πρώτο θέμα υπερψηφίστηκε από 11 μέλη και 4 μέλη δήλωσαν αποχή.

2. Πρόσκληση σε Γ.Σ. ( Αλλαγή καταστατικού, επικαιροποίηση κανονισμών, προσθήκη 4 κανονισμών, απολογισμός 2020)
Σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο οι Ομοσπονδίες έχουν υποχρέωση να προβούν σε εναρμόνιση του Καταστατικού τους με τις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του Ν.2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, κατ’ επιταγήν του άρθρου 30 §1 του Ν.4726/2020 (Α΄ 181). Ειδικότερα, δυνάμει του άρθρου 30 §1 του Ν.4726/2020 (Α΄181), οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του Ν.2725/1999 (Α΄ 121). Με το ίδιο άρθρο τίθεται αποκλειστική προθεσμία για την τροποποίηση αυτή η 30.06.2021 επί ποινή αφαιρέσεως της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του άρθρου 28 του Ν.2725/1999.
Με βάση τα παραπάνω, τα άρθρα που πρέπει να αναμορφωθούν στο Καταστατικό της ΕΛ.Ο.Κ. είναι τα υπ’ αριθμόν 10, 11, 12, 13 και 14, ώστε
(Α) να μεταφερθούν αυτολεξεί οι διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 14 του Ν.2725/1999 και
(Β) να παραμείνουν ή/και προσαρμοστούν οι λοιπές διατάξεις του Καταστατικού χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση με αυτές του νόμου, ως άνω.
Τέλος κατόπιν επικοινωνίας με τη ΓΓΑ πρέπει άμεσα να συνταχθούν, αναδιατυπωθούν και επικαιροποιηθούν αναλόγως, ακολούθως δε να κατατεθούν οι εξής κανονισμοί:
α) Κανονισμός Ντόπινγκ
β) Κανονισμός Εθνικών ομάδων
γ) Κανονισμός εγγραφών-μεταγραφών
δ) Κανονισμός Διαιτησίας
ε) Εσωτερικός Κανονισμός (Αναδιατύπωση και επικαιροποίηση)
στ) Κανονισμός Διοικητικής Λειτουργίας (άρθρο 30.5 του Καταστατικού) που ψηφίζεται από το ΔΣ και εγκρίνεται από τον Υπουργό. (Δεν απαιτείται ΓΣ). Θα συμπεριληφθεί σε αυτόν και κανονισμός της οικονομικής λειτουργίας της Ομοσπονδίας μέσα στα πλαίσια της υφιστάμενης φορολογικής και δημοσιονομικής νομοθεσίας, ο οποίος θα προετοιμαστεί από τον Ταμία με βάση τα μέχρι σήμερα πορίσματα των Οικονομικών Έλεγχων από την Αρχή Διαφάνειας και τους Ορκωτούς Ελεγκτές
Σε περίπτωση που δοθεί παράταση για την προσαρμογή του Καταστατικού, τότε το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε ανακοίνωση αναβολής της Γ.Σ. και πρόσκληση σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να προετοιμασθεί ευρύτερη αναμόρφωση του Καταστατικού με στόχο τον εκσυγχρονισμό του, προκειμένου να συνάδει με αυτόν της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και να εν τέλει απλοποιηθεί κατά τρόπο, ώστε να περιορισθεί η γραφειοκρατία και να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία στα σωματεία.
Στο παραπάνω πλαίσιο και με την επιφύλαξη της αναβολής της ΓΣ υπό τον προαναφερόμενο όρο, προτείνεται η σύγκληση της ΓΣ για το Σάββατο 26/6/2021 και ώρα 10 πμ μέσω της πλατφόρμας ΖΕΥΣ προς συζήτηση και λήψης αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων ημερήσιας Διάταξης.
Ο Γ. Γ. εξουσιοδοτείται να καταρτίσει τον κατάλογο των σωματείων με δικαίωμα ψήφου. Ταυτόχρονα, είναι σκόπιμο να διερευνηθεί εάν υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής Σωματείων με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα ενημέρωσης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία η ΓΣ θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στις 12 μμ
Το πρώτο θέμα υπερψηφίστηκε από 11 μέλη και 4 μέλη δήλωσαν αποχή.

3. Ορισμός Επιτροπών: α) Τεχνικής β) Διαιτησίας, γ) Οργανωτικής-Αγώνων και δ) Ανάπτυξης
Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο κατόπιν των εισηγήσεων των ειδικών συμβούλων με γνώμονα την:
1. Ανανέωση δια της αξιοποίησης νέων πρόσωπων-φορέων, νέων ιδεών
2. Γεωγραφική εκπροσώπηση κατά το δυνατόν περισσότερων περιφερειακών σωματείων
3. Αντικειμενικότητα δια της μελέτης και αξιολόγησης Βιογραφικών σημειωμάτων.
4. Εκπροσώπηση όλων των στυλ.
Όλες οι Επιτροπές θα υποβάλλουν μέσω των αρμοδίων οργάνων τους σχέδια Δράσης με σαφή χρονοδιαγράμματα και οικονομικό προϋπολογισμό.
Η υλοποίηση του έργου τους θα παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την βοήθεια εξειδικευμένων ανά έργο συμβούλων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής ροή πληροφοριών προς την Διοίκηση για την αξιολόγηση της πορείας κάθε επιτροπής και την δυνατότητα υλοποίησης διορθωτικών πρωτοβουλιών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΜΕΛΗ ΟΙ:
ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ,
ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ,
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ,
ΠΑΝΕΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΒΕΡΟΙΑ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ,
ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, SHOTOKAI, ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Δ.Σ.
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΑΡΗΣ SHOTOKAN ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΑΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GOJU RYU ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΜΕΛΗ ΟΙ:
ΓΚΟΡΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ WADO,
ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ SHOTOKAN,
ΚΑΖΑΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, SHOTOKAN,
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, SHITO RYU,
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ, SHIDOKAN,
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SHINKYOKUSHINΚΑΙ,
ΝΙΚΗΤΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, SHOTOKAN,
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, WADO,
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, KYOKUSHINΚΑΙ,
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, SHITO RYU.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΓΩΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ,
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΣΑΛΙΑΡΗΣ-ΦΑΣΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ,
ΔΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,
ΞΕΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Το τρίτο θέμα υπερψηφίστηκε από 12 μέλη και 3 μέλη δήλωσαν αποχή.

4. Ορισμός Ομοσπονδιακών προπονητών και Τεχνικών Διευθυντών
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΑΡΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (SPORT DIRECTOR)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Το τέταρτο θέμα υπερψηφίστηκε από 11 μέλη και 4 μέλη δήλωσαν αποχή.

5. Εγγραφή νέων συλλόγων
1. Α.Σ. Καράτε Κεφαλονιάς
2. Α.Σ. Αγωγή
3. Ολύμπιος Γ.Α.Σ. ( επανεγγραφή 27 )
4. ΑΣΚ Δροσιάς
Το πέμπτο θέμα υπερψηφίστηκε και από τα 15 μέλη.

6. Εκσυγχρονισμός ιστοσελίδας, επαναφορά λειτουργίας, ιστοσελίδας, e-mail, facebook και τηλεφώνων.
Προτείνεται η ανάθεση μέσω Διαγωνισμού του εκσυγχρονισμού των ανωτέρω σε λειτουργικά εργαλεία διεπαφής της Γραμματείας με τα Σωματεία και στην συνέχεια με την ΓΓΑ με γνώμονα
1. τη μείωση της γραφειοκρατίας,
2. την αύξηση της αποδοτικότητας και
3. τη θεμελίωση της διαφάνειας.
Το έκτο θέμα υπερψηφίστηκε και από τα 15 μέλη.

7. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Τέθηκαν υπόψη των μελών του ΔΣ από τον Γ.Γ. του Δ. Σ. κ. Κ. Μητρόπουλο, οι διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού σχετικά με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Κ. Αναφέρεται επίσης προς τα μέλη ΔΣ ότι η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) επιτρέπει να λειτουργεί πιο ευέλικτα και να συνέρχεται συχνότερα για άμεση και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των υποθέσεων της ομοσπονδίας ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο λόγω πανδημίας (covid).
Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε. Ε.), οι οποίες αφορούν στα ακόλουθα ειδικότερα θέματα:
1) εγγραφής συλλόγων στα μητρώα της ΕΛ.Ο.Κ και παροχής σχετικών βεβαιώσεων για χρήση σε κρατικές υπηρεσίες (Περιφέρεια, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κλπ),
2) έγκρισης διεξαγωγής πάσης φύσεως αθλητικών εκδηλώσεων (σεμινάρια, φιλικές προπονήσεις, διασυλλογικοί αγώνες κλπ) που τελούνται υπό την αιγίδα και στα όρια δικαιοδοσίας της ΕΛ.Ο.Κ,
3) έγκριση πληρωμών για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων της ΕΛ.Ο.Κ κατόπιν εισήγησης του Ταμία,
4) ανάθεσης νομικής υποστήριξης – εκπροσώπησης της ΕΛ.Ο.Κ σε δικαστικές υποθέσεις και έγκρισης αμοιβής για την παροχή νομικών υπηρεσιών καθώς και ανάθεσης για νομικές ενέργειες κατά τρίτων με σκοπό την υπεράσπιση του κύρους και των εννόμων συμφερόντων της ΕΛ.Ο.Κ,
5) καταρτίσεως Οικονομικού Προϋπολογισμού της ΕΛ.Ο.Κ και τυχόν τροποποιήσεων ή αναμορφώσεων αυτού, όποτε καθίσταται απαραίτητο, κατόπιν εισήγησης του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα,
6) σύστασης ad – hoc επιτροπών για την υλοποίηση των σκοπών της ΕΛ.Ο.Κ όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού,
7) έγκρισης συμμετοχής αντιπροσωπευτικών ομάδων της ΕΛ.Ο.Κ σε διεθνή τουρνουά καράτε (ανοιχτών κατηγοριών),
8) έγκρισης με απλή απόφαση προμήθειας υλικών, υπηρεσιών και αναλωσίμων για τις ανάγκες της ΕΛ.Ο.Κ, η αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα πεντακόσια (500€) ευρώ ανά περίπτωση, και διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000 €) ευρώ ανά περίπτωση,
9) τροποποιήσεως αγωνιστικού προγράμματος και έγκρισης τεχνικών θεμάτων κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Επιτροπής,
10) διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και επικύρωσης της συμφερότερης προσφοράς ή απευθείας ανάθεση σε επείγουσες περιπτώσεις για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας και την διενέργεια αποστολών αντιπροσωπευτικών και εθνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις,
11) συμπλήρωσης ή αντικατάστασης μελών επιτροπών,
12) κατάρτιση αποστολών των εθνικών ομάδων κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Επιτροπής,
13) έγκρισης αποτελεσμάτων εξετάσεων DAN και Διαιτησίας & μετεγγραφών αθλητών και
14) ορισμού εκπροσώπων της ΕΛ.Ο.Κ σε επιτροπές / φορείς.
Το έβδομο θέμα υπερψηφίστηκε από 11 μέλη, 3 μέλη ψήφισαν κατά και 1 μέλος δήλωσε αποχή.

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
1. Την Πέμπτη 3/6/21 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Προέδρου, Γ.Γ. , προϊσταμένου Αγωνιστικού Αθλητισμού κου Κάκκου και αναπληρωτή διευθυντή κου Καραστάθη. Συζητήθηκαν τα παρακάτω:
1.1. Συνεργασία με τη ΓΓΑ σε θέματα κατάθεσης κανονισμών
1.2. Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα «Χίλων» και εύρεση τρόπων αύξησης βαθμολογίας στην κλίμακα αξιολόγησης.
1.3. Αλλαγές στο έντυπο έκδοσης δελτίων αθλητικής ιδιότητας με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ.
1.4. Ανάρτηση Εντύπου Κάρτας Υγείας στο διαδίκτυο.
1.5. Επικαιροποίηση Αγωνιστικού Πρωτοκόλλου και αποδοχή του από τη Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ
2. Το Σάββατο 5/6/21 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου κυρίου Σιετή στο Ελ. Βενιζέλος με τον Πρόεδρο της WKF κύριο ESPINOS για παραπάνω από δύο ώρες. Οι άξονες συζήτησης ήταν οι παρακάτω:
2.1. Εγγραφή στη Βαλκανική
2.2. Συμμετοχές σε Όργανα της WKF
2.3. Σεμινάρια -Εξετάσεις Διαιτησίας.
2.4. Προολυμπιακό Τουρνουά Παρίσι
2.5. Θέματα WKF με ελληνικά σωματεία.
3. Την Κυριακή 6/6/21 ο Πρόεδρος παρέθεσε γεύμα στα μέλη της Εθνικής Ομάδας. (Αδαπάνως για ΕΛΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα
Back to top button