ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΟΚ

  • Σύμφωνα με το άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α΄/19-6-2021) όλα τα Σωματεία οφείλουν να τροποποιήσουν το Καταστατικό τους, έως τις 30/6/2022, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Σε διαφορετική περίπτωση, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι, «αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999, είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
  • Το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. θα ανοίξει σύμφωνα με πληροφορίες, για τελευταία φορά μέσα στον Φεβρουάριο.
  • Όσα Σωματεία δεν λάβουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και δεν εγγραφούν στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. μέχρι τις 31/07/2022 διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο μελών της ΕΛ.Ο.Κ. και δεν δύνανται να συμμετέχουν εφεξής στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.
  • Όλα τα Σωματεία οφείλουν να δηλώσουν Προπονητή με σύμβαση εργασίας ανεξάρτητα από την ηλικία των αθλητών τους. Ελάχιστη αμοιβή για τη σύμβαση εργασίας του Προπονητή που προβλέπει ο Νόμος είναι τα 250€ μεικτά.
  • Όλοι οι Προπονητές οφείλουν να κατέχουν δίπλωμα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών.
  • Ο Προπονητής δεν πρέπει να έχει συγγενική σχέση με τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου.